Miluji kosmetiku

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Vymezení pojmů
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4. Odstoupení od smlouvy
5. Cena zboží
6. Slevy a slevové kupony
7. Způsoby platby
8. Způsoby doručení, náklady na doručení
9. Dodací podmínky
10. Práva z vadného plnění
11. Reklamace a záruka zboží
12. Zasílání obchodních podmínek a ukládání cookies
13. Ochrana osobních údajů
14. Závěrečné ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.milujikosmetiku.cz, provozovaném obchodní společností  Dekorativní kosmetika, s.r.o. se sídlem Zahradní 129/5, Liberec 11, 46001, zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 20101.Ič 25481070 Dič CZ25481070 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.milujikosmetiku.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Kontakt: info@milujikosmetiku.cz, 776 514 514.

 

2. Vymezení pojmů
• Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
• Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
• Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
• Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
• Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
• Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.milujikosmetiku.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
• K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
• Věnujte pozornost při vyplňování dodacích údajů. Po odeslání objednávky není z důvodu kontrolního hlášení možné měnit fakturační údaje.
• Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
• Čísla objednávek jsou náhodně generována a slouží jako unikátní heslo pro komunikaci s obchodem. Potvrzení objednávky s jejím číslem je zasláno pouze na e-mail kupujícího (popř. telefon kupujícího v případě osobního odběru) a prodejce nenese zodpovědnost za možné zneužití čísla objednávky a jeho použití jinou osobou.
• Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující e-mail uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.
• Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
• Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
• Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
• Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
• Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
• Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Dekorativní kosmetika, s.r.o. se sídlem Zahradní 129/5, Liberec 11, 46001 IČ: 25481070, zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 20101.

Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinnost. Na této webové stránce si může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář je nutné elektronicky či písemně potvrdit a odeslat na e-mailovou adresu info@milujikosmetiku.cz 

Odstoupení od smlouvy může zákazník provést jakýmkoli jednoznačným prohlášením. 


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


V případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace, budou přijaté peněžní prostředky vráceny stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a to ve stejném stavu, v jakém bylo zasláno.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupit od smlouvy ve 14 dnech není možné v případě, že kupujícím není spotřebitel, tedy v případě nákupu podnikatelem - fyzickou osobou nebo jakoukoliv právnickou osobou.


Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• v případě pultového prodeje přímo na prodejně (bez existující objednávky z  e-shopu),
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy zašlete na emailovou adresu info@milujikosmetiku.cz a zboží na adresu:  Vzorkovna www.MilujiKosmetiku.cz, Za Valem 1497/10, Praha 4, 148 00

Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro vlastní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele.

Prodávající si určuje právo zrušit objednávku podle § 2006 - § 2009 Občanského zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

 

5. Cena zboží

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@milujikosmetiku.cz, po jakou dobu zůstává nabídka v platnosti.
Zobrazení zboží Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter zejména z důvodů inovace obalů. Odstíny, které ukazujeme na e-shopu mohou být odlišné v závislosti na nastavení světelných podmínek Vašeho monitoru.

 

6. Slevy a slevové kupony

Slevy a slevové kupony Prodávající poskytne různé druhy slev (věrnostní, objemové apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevového kuponu odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
Sleva z věrnostního programu se počítá pro každý produkt individuálně, nikoliv z celkového objemu produktů. Výše slevy u produktu musí přesáhnout minimálně celou 1 Kč, aby byla sleva započítána.

 

7. Způsoby platby

ČESKÁ REPUBLIKA

 • HOTOVĚ na pobočce - při osobním odběru zásilky - zdarma
 • BANKOVNÍM PŘEVODEM - zdarma
 • PLATBA KARTOU ONLINE - zdarma
 • DOBÍRKOU: WE|DO POINT výdejní místa + doručení na adresu 35 Kč

TIP: ušetřete peníze za dobírku a zaplaťte bankovním převodem či kartou on-line.

 

SLOVENSKO

 • PLATBA KARTOU ON-LINE - zdarma

UPOZORNĚNÍ: jiný způsob platby při objednání na Slovensko bohužel není možný.

 

8. ZPŮSOBY DOPRAVY

 

Chcete DOPRAVU ZDARMA?

Objednejte si zboží na jednu z našich prodejen - s osobním odběrem zdarma nebo nakupte nad 2 000 Kč a budete mít DOPRAVU ZDARMA - platí pouze na vybrané typy dopravy: WE|DO POINT - výdejní místa a Uloženka by WE|DO - doručení na adresu

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 • WE|DO POINT - výdejní místa 80 Kč

Uloženka má již přes 460 výdejních míst, na kterých si můžete svou zásilku vyzvednout. Postačí k tomu heslo/kód pro vyzvednutí, který Vám přijde SMS zprávou či EMAILEM v momentě, kdy bude objednávka připravena k výdeji.Více informací naleznete zde: https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek

 

 • Uloženka by WE|DO - doručení na adresu 105 Kč

Nový typ služby doručování balíčků! WE|DO Vám balíček doručí až na adresu. Je zde možnost opakovaného doručení.

 

 • Česká pošta - balík na poštu 115 Kč

Tuto variantu je možné zvolit, pokud má Vaše zásilka do 30 kg. Zvolíte si jednoduše poštu, na kterou chcete zásilku odeslat. Velkou výhodou je to, že nemusíte být v určitý čas na určitém místě. Zásilku si jednoduše vyzvednete na Vámi zvolené poště, až se Vám to bude hodit. Více informací naleznete zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu

 

 • Česká pošta - balík do ruky 125 Kč

Tuto variantu je možné zvolit, pokud máte balík do 50 kg. Ten doručíme na jakoukoliv adresu v České republice. Pokud máte zájem, Česká pošta také nabízí doplňkovou službu "garantovaný čas dodání", kdy zásilku doručí nejpozději do 14:00 hodin v pracovní den i v sobotu. Ve vybraných městech a obcích pak lze doručit i dříve, nejpozději do 12:00 hodin. Budete informováni o pohybu balíčku prostřednictvím kontaktních údajů, jako je e-mail či telefonní číslo. Na webu České pošty poté naleznete také možnost "změny termínu i způsobu doručení". Více informací naleznete zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-ruky

 

 • Zásilkovna ČR - doručení na výdejní místo 89 Kč

Kvůli neadekvátním poplatkům za platbu formou dobírky (při objednání přes Zásilkovnu), platbu dobírkou nenabízíme. Platit můžete pouze bankovním převodem předem či on-line platební kartou ihned po dokončení objednávky. Děkujeme za pochopení!

Při zvolení tohoto způsobu přepravy se prodlužuje doba dodání o 1 pracovní den. Proto Vám doporučujeme využít spíše přepravu formou WE|DO POINT a jejich výdejních míst.

Více informací ohledně tohoto způsobu doručení můžete najít na https://www.zasilkovna.cz/ 

 

 • Osobní odběr - 0 Kč ZDARMA!

Objednávku si můžete vyzvednout také u nás v prodejně a to zcela zdarma! Na výběr máte aktuálně ze 2 poboček. 

 

     1. POBOČKA PRAHA VZORKOVNA

Adresa: Vzorkovna www.MilujiKosmetiku.cz: Za Valem 1497/10, Praha 4 (kousek od IKEMu na Vídeňské) 

Otevírací doba: 11:00-19:00 (od pondělí do pátku)

Telefon: 776 514 514

Email: praha@milujikosmetiku.cz 

! ! ! Objednávky v Praze - Za Valem 1497/10, jsou připraveny k vyzvednutí do 24 hodin od objednání. Nemusíte čekat na SMS, ale lze po 24 hodinách rovnou vyzvednout ! ! !

 

     2. POBOČKA PRAHA BUDĚJOVICKÁ

Adresa: v naší prodejně ve vestibulu metra C, Budějovická (výstup z posledního vagonu - směrem z centra)

Otevírací doba: 09:45-18:15 (od pondělí do pátku)

Telefon: 608 327 586 

Email: mkbudejovicka@seznam.cz

! ! ! Objednávky v Praze - v prodejně Budějovická, jsou připraveny k vyzvednutí do 48 hodin od objednání. Nemusíte čekat na SMS, ale lze po 48 hodinách rovnou vyzvednout ! ! !

________________________________________________________________________

 

SLOVENSKO

 

 • WE|DO POINT - výdejní místa Slovensko 125 Kč

Zásilku si můžete nechat zaslat na zvolené výdejní místo. Více informací naleznete zde: https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek

 

 • Slovenská pošta - Express kurýr SK 130 Kč

Zásilku si můžete nechat zaslat prostřednictvím Slovenské pošty. Více informací naleznete zde: https://www.posta.sk/

 

 • BalíkoBOX SK 104 Kč

Zásilku si lze nechat zaslat na vybrané místo balíkoboxu. Více infomací naleznete zde: https://www.posta.sk/balikobox/ 

 

 • Zásilkovna SK - doručení na výdejní místo 145 Kč

Při zvolení tohoto způsobu přepravy se prodlužuje doba dodání o 1 pracovní den. Proto Vám doporučujeme využít spíše přepravu formou WE|DO POINT a jejich výdejních míst.

Více informací ohledně tohoto způsobu doručení můžete najít na https://www.zasilkovna.cz/ 

 

_________________________________________________________________________________

 

ČASTÉ DOTAZY, TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY

 

Potřebuji v objednávce změnit způsob dopravy, půjde to?

Upozorňujeme na to, že v objednávce již NELZE dodatečně měnit způsob dopravy.

 

Proč je v avízu k zásilce uvedeno, že odesílatelem je Uloženka, i když jste si vybrali jiného přepravce?

Je tomu tak proto, že logistika je zajištěna přes centrální překladiště Uloženky. Nemusíte se tedy bát zásilku převzít. 

 

Kde se aktuálně nachází má zásilka?

Informace ohledně zásilky naleznete v emailu, který Vám byl zaslán přímo od přepravce. Zde můžete pohyb zásilky sledovat. Žádáme Vás, abyste si řádné doručení zásilky hlídali. V případě problémů kontaktovali přímo Vámi vybraného přepravce a také nás prostřednictvím emailu.

 

Co mám dělat, pokud doručení trvá příliš dlouho nebo mám jiný problém s doručením zásilky?

Pokud Vám připadá, že doručení trvá nezvykle dlouhou dobu, kontaktujte, prosím, přímo Vámi vybraného přepravce. S ním tuto situaci můžete vyřešit nejrychleji. Pokud doručení trvá nezvykle dlouho či je jiný problém s doručením zásilky, neprodleně nás kontaktujte emailem!

 

Musím kontrolovat zásilku při převzetí od přepravce a proč?

Ano. Žádáme Vás o kontrolu zásilky při převzetí od přepravce a to za jeho osobní přítomnosti. V případě, že zásilka jakkoliv zjevně poškozená, sepište přímo na místě s přepravcem škodní protokol. Reklamaci - (poškození zboží) způsobené přepravní službou, nám prosím hlaste nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější uplatnění nelze brát zřetel.

 

9. Dodací podmínky
Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou odeslány nejpozději do 2. pracovního dne. 
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení. (U dopravy máme povinnost dodat zboží do 30 dnů od objednávky, pokud se nedohodneme se zákazníkem jinak. V případě, že u některého zboží nejsme schopni jej do 30 dnů doručit, je potřeba na to zákazníka upozornit předem a získat jeho souhlas s prodlouženou lhůtou dodání.)


Převzetí zboží -  Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

10. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
• na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci
• na přiměřenou slevu z kupní ceny,
• na odstoupení od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
To neplatí, když:
• došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
• použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
• nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
• prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

11. Reklamace a záruka zboží
Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

12. Zasílání obchodních podmínek a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Návštěvníci stránek prodejce souhlasí s užíváním služeb personalizovaného retargetingu RTB. Návštěvník stránek prodejce má možnost se z technologie RTB odhlásit na následující stránce: https://rtbhouse.com/cz/privacy/

 

13. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online klientském účtu, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

V souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 dochází při platebních transakcích k vícenásobnému ověření zákazníka = silnému ověření klienta na straně jeho vydavatele. Pro urychlení celého procesu, je nutné rozšířit parametr ADDINFO o další údaje o zákazníkovi.  V rámci této události v souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 - poskytujete souhlasem s obchodními podmínkami - souhlas s poskytnutím Vašich identifikačních údajů pro tuto událost, týkající se platebních transakcí.

 

14. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@milujikosmetiku.cz . Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. 1. 2018. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Pokud si objednáte zboží na dobírku a zásilku si nepřevezmete, porušíte tím níže zmíněný zákon.
§ 2118 zákona č. 89/2012 Sb. - Povinnosti kupujícího 
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Opakované zaslání: pokud zákazník balík zaslaný z e-shopu nepřevezme a vrátí se nám zpátky - i s nezaplaceným zbožím / i se zaplaceným zbožím - zákazník nám musí uhradit poštovné znovu!
Od našeho e-shopu a taktéž od Vámi zvoleného dopravce obdržíte informace o zaslání a převzetí zásilky do přepravy. V e-mailu Vám poskytujeme také odkaz na sledování pohybu Vaší zásilky. 


Vyzvednutí zásilky je Vaše zákonná povinost. Když si však zásilku nevyzvednete, jsou zde dvě možnosti:
1. Pokud o objednávku máte stále zájem: Zašleme Vám ji znovu, ale pouze s platbou předem na účet či prostřednictvím on-line platby. Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.
2. Pokud o objednávku nemáte zájem: To, že si zásilku nepřevezmete, neznamená storno či odstoupení od kupní smlouvy. Znamená to, že jste kupní smlouvu porušili a to dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Odesláním objednávky a následným přijetím a potvrzením vznikla platbá kupní smlouva a to v plném rozsahu a účinná dle našich obchodních podmínek, které jste v posledním kroku objednávky odsouhlasili. Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal žádost o změnu či storno objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem či do nejzazší doby vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zásilky z našeho e-shopu porušili kupní smlouvu.
Proto Vás požádáme o platbu kompenzace - zašleme Vám fakturu s údaji pro platbu.


Pokud kompenzaci nezaplatíte či si nenecháte zboží zaslat znovu, budeme postupovat dále a to následně:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře, která se specializuje na vymáhání pohledávek od dlužníků
2. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného
3. Soudní cestou

První a poslední body jsou sice zdlouhavé a pro Vás finančně nevýhodné. Naopak pro nás jsou velmi efektivní. Bod číslo dvě je pro Vás tou nejlevnější a nejpřijatelnější cestou.
V momentě, kdy se nám nevyzvednutá zásilka vrátí, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu a zašleme Vám fakturu, abyste nám mohli zaplatit kompenzaci. Máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy a to i když se jedná o kupní smlouvu uzavřenou s internetovým obchodem. Pokud si myslíte, že Vás chceme "zastrašit" či že je to "normální a dělá to spousty lidí, že si něco objedná na dobírku a následně nevyzvedne a nemá s tím žádný další problém", můžeme Vás ujistit, že tomu tak není. 
Proto Vás chceme se vší úctou požádat, abyste zodpovědně dostály Vašim závazkům a zboží na dobírku si převzali či provedli platbu kompenzace. Náš obchod totiž svou část kupní smlouvy dodržel - a Vy jste ji nevyzvednutím zboží porušili. Děkujeme Vám za pochopení! 
 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Zákazníkům, kteří objednávají přes Heureku.cz oznamujeme, že jsou tomuto portálu poskytovány jejich e-maily a to z důvodu a za účelem zasílání dotazníku spokojenosti od Heureky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.