Miluji kosmetiku

JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny - 100g

Značka: JASO
Kód zboží: 0301662
Expirace: 12/20
Cena:
32 Kč
1,25 €*
* Přepočítáno dle aktuálního kurzu 1 € = 25.5 Kč
Praha: skladem (1)
Záložky

Popis produktu: JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny

Jaso je přípravek vhodný na skvrny a špínu. Účinně je odstraňuje už při nízkých teplotách. Odstraňuje například skvrny od červeného vína či čaje, kosmetických přípravků, trávy či jídla. Je vhodný na bílé i stálobarevné prádlo. Neobsahuje chlór. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

UPOZORNĚNÍ

GHS05 - korozivní a žíravé látky

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Komentáře k produktu: JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny

Komentovat