Miluji kosmetiku

Becher protell čistící přípravek na kov - 500 ml

Becher protell čistící přípravek na kov
Produkt může mít odlišné balení než to, které je na obrázku.
Značka: BECHER PROFI
Kód zboží: 0303180
Expirace: 03/26
Cena:
70 Kč
2,85 €*
* Přepočítáno dle aktuálního kurzu 1 € = 24.6 Kč
Praha: skladem 24 ks
Záložky

Popis produktu: Becher protell čistící přípravek na kov

Čistící roztok vhodný na ušlechtilou ocel, mosaz a chrom. Odpuzuje vodu, odstraňuje otisky prstů a vodní skvrny. Čistí bez poškrábání - nemusí se leštit. 

GHS07 - dráždivé látky

Pokyny pro zacházení: · Upozornění k bezpečnému zacházení: Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Výpary nevdechovat. Zamezte styku s očima. Zamezit delšímu a opětný styku s pokožkou. · Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit. · Pokyny pro skladování: · Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Je třeba dodržet obecné předpisy o vodách. · Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné · Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě.

· Osobní ochranné prostředky: · Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Plyny/páry/aerosoly nevdechovat. Zamezit styku se zrakem. Zamezit delšímu a intenzívnímu styku s pokožkou. Preventivní ochrana pokožky mastí. Před přestávkami a po práci umýt ruce. · Ochrana dýchacích orgánů: Při dobrém větrání prostoru není třeba. · Ochrana rukou: Ochranné rukavice Aby bylo zabráněno problémům s pokožkou, je nutno nošení rukavic omezit na minimum. Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. · Materiál rukavic Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku. · Doba průniku materiálem rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. · Ochrana očí: Při plnění se doporučují brýle. · Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení

Komentáře k produktu: Becher protell čistící přípravek na kov

Komentovat